Tuesday, June 13, 2017

Sri Jagannath Ashtakam by Swarupa Damodara Prabhu

Adi Shankaracharya has written a song "Kadacit Kalindi Tata Vipina” and the Official Name for this song is ”Sri Sri Jagannathastakam". This astakam glorifies Jagannath who resides with his brother Baladeva and Subhadra in Nilacala Hill. Jagannatha means "Lord of the universe". He is the ocean of mercy and even the demigods worship His lotus feet. He is the most merciful form of Shri Krishna and who ever approaches Him with faith and devotion will fulfill their desires and their sins will get destroyed. (1) kadacit kalindi-tata-vipina-sangitaka-ravo mudabhiri-nari-vadana-kamalasvada-madhupah rama-sambhu-brahmamara-pati-ganesarcita-pado jagannathah svami nayana-patha-gami bhavatu me (2) bhuje savye venum sirasi sikhi-puccham kati-tate dukulam netrante sahacara-kataksam vidadhate sada srimad-vrndavana-vasati-lila-paricayo jagannathah svami nayana-patha-gami bhavatu me (3) mahambhodhes tire kanaka-rucire nila-sikhare vasan prasadantah sahaja-balabhadrena balina subhadra-madhya-sthah sakala-sura-sevavasara-do jagannathah svami nayana-patha-gami bhavatu me (4) krpa-paravarah sajala-jalada-sreni-ruciro rama-vani-ramah sphurad-amala-pankeruha-mukhah surendrair aradhyah sruti-gana-sikha-gita-carito jagannathah svami nayana-patha-gami bhavatu me (5) ratharudho gacchan pathi milita-bhudeva-patalaih stuti-pradurbhavam prati-padam upakarnya sadayah daya-sindhur bandhuh sakala jagatam sindhu-sutaya jagannathah svami nayana-patha-gami bhavatu me (6) para-brahmapidah kuvalaya-dalotphulla-nayano nivasi niladrau nihita-carano ‘nanta-sirasi rasanando radha-sarasa-vapur-alingana-sukho jagannathah svami nayana-patha-gami bhavatu me (7) na vai yace rajyam na ca kanaka-manikya-vibhavam na yace ‘ham ramyam sakala jana-kamyam vara-vadhum sada kale kale pramatha-patina gita-carito jagannathah svami nayana-patha-gami bhavatu me (8) hara tvam samsaram druta-taram asaram sura-pate hara tvam papanam vitatim aparam yadava-pate aho dine ‘nathe nihita-carano niscitam idarn jagannathah svami nayana-patha-gami bhavatu me (9) jagannathastakam punyam yah pathet prayatah shuci sarva-papa-vishuddha-atma vishnulokam sa gacchati Stay Connected Website: http://ift.tt/1oJekp9 Twitter: https://twitter.com/idtsevaks Facebook: http://ift.tt/2iTcKJw Instagram:http://ift.tt/2jN11dS Pinterest : http://ift.tt/2iTgsCQ Soundcloud : http://ift.tt/2jNc3A3 If you liked this video, please subscribe to our YouTube channel: https://goo.gl/CxIYWY

Video Archive

Powered by Blogger.