Tuesday, August 22, 2017

Balaramdesh Kirtan Fest 2017 Day 2

Join Bahrain Kirtan Fest 2017 Live from Balaramdesh (ISKCON Bahrain) Kirtaneers list 09:30 - 10:15 H.G. Sundarlal Prabhu 10:15 - 11:00 H.G. Nitai Priya Prabhu 11:00 - 12:00 H.G Jai Sacinandan Prabhu 12:00 - 13:00 H.G. Vishaka Mataji 13:00 - 13:45 Bhakta Baladev 13:45 - 14:00 H.G. Dayanidhi Shyamsundar Prabhu 14:00 - 14:15 Bhakta Ajan 14:15 - 14:45 H.G. Devadharma Prabhu 14:45 - 15:30 Bhakta Hemant 15:30 - 16:00 H.G. Vilasini Mataji 16:00 - 16:45 H.H. Bhakti Anugrah Janardan Swami 16:45 - 17:45 H.G. Nandakumar Prabhu 17:45 - 18:45 H.G. Srihari Prabhu 18:45 - 19:30 H.G. Svarup Damodar Prabhu 19:30 - 21:30 H.H. Lokanath Swami

Video Archive

Powered by Blogger.