Saturday, October 24, 2020

Sri Sachisuta Ashtakam | Samarpit Golani

Sri Saci-Sutashtakam by Srila Sarvabhauma Battacarya (1) nava gaura-varam nava-pushpa-saram nava-bhava-dharam nava-lasya-param nava-hasya-karam nava-hema-varam pranamami saci-suta-gaura-varam (2) nava-hema-yutam nava-nita-sucam nava-vesa-kritam hari-nama-param navadha vilasat subha-premamayam pranamami saci-suta-gaura-varam (3) hari-bhakti-param hari-nama-dharam kara-japa-karam hari-nama-param nayane satatam pranayasru-dharam pranamami saci-suta-gaura-varam (4) satatam janata-bhava-tapa-haram paramartha-parayana-loka-gatim nava-leha-karam jaga-tapa-haram pranamami saci-suta-gaura-varam (5) nija-bhakti-karam priya-carutaram nata-nartana-nagara-raja-kulam kula-kamini-manasa-lasya-karam pranamami saci-suta-gaura-varam (6) karatala-valam kala-kantha-varam mridu-vadya-suvinakaya madhuram nija-bhakti-gunavrita-natya-karam pranamami saci-suta-gaura-varam (7) yuga-dharma-yutam punarnanda-sutam dharani-sucitram bhava-bhavacitam tanu-dhyana-cittam nija-vasa-yutam pranamami saci-suta-gaura-varam (8) arunam nayanam caranam vasanam vadane skhalitam svaka-nama-dharam kurute surasam jagatah jivanam pranamami saci-suta-gaura-varam Like👍 | Comment👇 | Share👫 | Subscribe👈 Watch 24x7 free to air satellite television channel "Hare Krsna TV" on your Television set/ Mobile/ Tablet / Laptop /PC. For more details https://ift.tt/3kRJpxb Disclaimer: https://ift.tt/347lEet ________________________________________________ ** Donate: https://ift.tt/2tqvoKG ** Join Whatsapp groups: https://ift.tt/2EaJ5J1 ** Website : https://ift.tt/1oJekp9 ** Facebook : https://ift.tt/3jlDmPl ** Twitter : https://twitter.com/HareKrsnaTV ______________________________________________ ISKCON Desire Tree established in 2002 Hare Krsna TV established in 2016

Video Archive

Powered by Blogger.