Saturday, February 6, 2021

Guruv Ashtakam | by Shrinivas

#Guruvashtakam #Shrinivas #samsara-dava Singer & Composer: Shrinivas [Kishore Dāsa] Music Mixing & Mastering: Raunak Malhotra Guruv Ashtakam samsara-davanala-lidha-lokatranaya karunya-ghanaghanatvam praptasya kalyana-gunarnavasya vande guroh sri-charanaravindam mahaprabhoh kirtana-nritya-gitavaditra- madyan-manaso rasena romancha-kampashru-taranga-bhajo vande guroh sri-charanaravindam sri-vigraharadhana-nitya-nanashringara- tan-mandira-marjanadau yuktasya bhaktams cha niyunjato pi vande guroh sri-charanaravindam chatur-vidha-sri-bhagavat-prasadasvadv- anna-triptan hari-bhakta-sanghan kritvaiva triptim bhajatah sadaiva vande guroh sri-charanaravindam sri-radhika-madhavayor aparamadhurya- lila guna-rupa-namnam prati-kshanasvadana-lolupasya vande guroh sri-charanaravindam nikunja-yuno rati-keli-siddhyai ya yalibhir yuktir apekshaniya tatrati-dakshyad ati-vallabhasya vande guroh sri-charanaravindam sakshad-dharitvena samasta-shastrair uktas tatha bhavyata eva sadbhih kintu prabhor yah priya eva tasya vande guroh sri-charanaravindam yasya prasadad bhagavat-prasado yasyaprasadan na gatih kuto pi dhyayan stuvams tasya yashas tri-sandhyam vande guroh sri-charanaravindam Like👍 | Comment👇 | Share👫 | Subscribe👈 Watch 24x7 free to air satellite television channel "Hare Krsna TV" on your Television set/ Mobile/ Tablet / Laptop /PC. For more details https://ift.tt/3kRJpxb Disclaimer: https://ift.tt/347lEet ________________________________________________ ** Donate: https://ift.tt/2tqvoKG ** Join Whatsapp groups: https://ift.tt/2EaJ5J1 ** Website : https://ift.tt/1oJekp9 ** Facebook : https://ift.tt/3jlDmPl ** Twitter : https://twitter.com/HareKrsnaTV ______________________________________________ ISKCON Desire Tree established in 2002 Hare Krsna TV established in 2016

Video Archive

Powered by Blogger.